Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Budova školy

Budova školy

Budova školy v Trusnově“

Obecná škola postavena byla v roce 1926. Plány na ni zhotovil stavitel V.O.Medek z Pardubic. Stavbu provedl stavitel František Daněk ze Stradouně. Školní nábytek (lavice, stoly, židle, skříně) si vymínil dodati místní školní rada sama za obnos asi 90.000 K. Návrh na zřízení školy podal obci Václav Doležal ve schůzi obecního zastupitelstva 16. prosince 1923. Návrh tento přijat byl jednomyslně ve schůzi příští tj. 26. prosince 1923. Žádost o odškolení obce Trusnova od Uherska a osady Francliny od obce Radhošti byla zaslána dne 21. ledna 1924 okresnímu školnímu výboru ve Vysokém Mýtě. Týž pak výnosem ze dne 4. února 1924 vyzval zdejší obecní zastupitelstvo, aby učinilo právoplatné usnesení, že trvá na stavbě školy. K tomuto usnesení došlo ve schůzi dne 10. února 1924 a starosta obce Josef Jílek pověřen úkolem aby prozatímně obstarával úřední dopisování školy se týkající. Dne 15. dubna 1924 byla komisionelně zkoumána cesta od školy v Radhošti, přes Žiku, Franclinu, Trusnov, ke škole v Uhersku. Komise této se zúčastnili rada p. Brkman, okresní školní inspektor, p. Novák a zástupci obce. Stavební rada p. Medonos poukazem na neschůdnost cesty z Francliny do Radhoště a z Trusnova do Uherska obzvláště se přičinil o příznivé vyřízení žádosti o odškolení. Výnosem ze dne 24. května 1924 vybídl okresní školní výbor ve vysokém mýtě zdejší zastupitelstvo aby učinilo potřebné usnesení že se zavazuje svým nákladem školu postaviti. Stalo se tak ve dvou schůzích obecního zastupitelstva dne 1. a 14. června 1924. Dne 19. června 1924 schválilo finanční komise toto usnesení. Výnosem ze dne 20. února 1925 povolila v zásadě zemská školní rada v Praze zřízení jednotřídní smíšené obecné školy zdejší. Výnosem ze dne 2. května 1925 vyzval okresní školní výbor ve Vysokém Mýtě zdejší obecní zastupitelstvo,aby provedlo volbu členů místní školní rady a navrhlo vhodné místo pro stavbu školy. Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 10. května 1925 zvoleni byli do místní školní rady jako členové tito občané: Josef Jílek, Josef Šejnoha, František Šťastný, Jan Zavřel, jako náhradníci tito občané: František Šplíchal, Čeněk Roček, František Mlíka. Jako zástupce učitelstva do místní školní rady jmenován byl Jan Jandík – učitel z Uherska. Pro stavbu školy byla navržena parcela patřící obci. V ustavující schůzi místní školní rady dne 19. června 1925 zvolen byl předseda Jan Zavřel, rolník z Trusnova, 1. místopředseda František Štastný, rolník z Trusnova, důvěrníkem Josef Šejnoha tesař z Francliny. Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 16. května 1925 najata byla od hostinského Václava Bachury na dobu školního roku 1925/1926 místnost k prozatímního vyučování za 1200 K. Počátkem měsíce září 1925 došlo místní školní radě povolení otevříti školu. Zemská školní rada v Praze sdělila okresnímu školnímu výboru ve Vysokém Mýtě následující: „povolujeme, aby se tato škola počátkem školního roku 1925/1926 otevřela.“ Proto zřizujeme při této škole jedno definitivní místo učitelské spolu správce školy s náležitými požitky a příslušným funkčním přídavkem. Tamní opatření o prozatímním umístnění učebny pouze na školní rok 1925/1926 schvalujeme. Dávajíce o tom věděti, vybízíme místní školní radu aby se postarala o neodkladnou úpravu zatímní učebny, tuto odevzdala nově ustanovenému správci školy, by vyučování mohlo ihned nerušeně počíti. Veškeré výměry a dopisy řízené na správu školy v Trusnově, buďtéž uschovány prozatím u místní školní rady a po ustanovení správce školy tomuto odevzdány. Doporučuje se, aby místní školní rada věnovala na obstarání učebných pomůcek školních větší bnos a pomůcky by v dohodě se správou školy zakoupila.“Okresní školní výbor ve Vysokém Mýtě výnosem ze dne 4. září 1925 ustanovil zastupujícím správcem školy učitele Jana Jandíka z Uherska, vyučování ženských ručních prací přidělil učitelce Kláře Hánělové z Uherska, vyučování řím.kat.náboženství faráři Juliu Váňovi z Uherska. V prozatímní účebně ( v sále hostince p. Bachury) začalo 15.9.1925 se vyučovati. Školní nábytek byl vypůjčen z Uherska. Dne 22. října 1925 konáno bylo komisionelní řízení o schválení plánů nové školní budovy zdejší za účasti rady politické správy Dra Žaluda, stavebního rady p. Skalického, zdravotního rady p. Barkmana, okr.škol. inspektor p. Nováka členů a náhradníku místní školní rady. Dne 24. března 1926 uveřejněna byla v časopise „Národní politika“ veřejná soutěž na stavbu zdejší školy.. Dne 4. dubna 1926 zadala místní školní rada stavbu školy staviteli Františku Daňkovi ze Stradouně za obnos 238.588 K 39 h. Tento již dne 19. dubna 1926 započal přípravné práce. Dne 1. května 1926 podala místní školní rada návrh okr. škol. výboru ve Vysokém Mýtě, aby místo správce školy zdejší uděleno bylo učiteli Janu Jandíkovi. Dne 9. května 1926 pořádala místí školní rada a obecní zastupitelstvo na staveništi slavnost kladení základního kamene školní budovy v tomto pořadí. 1. Proslov starosty Josefa Jílka k občanstvu, 2. Proslov správce školy Jana Jandíka k žatctvu, 3. Slib dítek na vlajku, 4. Národní hymna. Ve schůzi místní školní rady dne 30. května 1926 zadáno zhotovení škol. Nábytku Václavu Drbalovi, truhláři z Trusnova čp. 5. V zasedání okresního školního výboru ve Vysokém Mýtě dne 11. května 1926 byl prezentován a zemskou školní radou v Praze potvrzen jako definitivní správce zdejší školy učitel Jan Jandík. Místní školní rada ve schůzi dne 17. října 1926 usnesla se podati žádost o kolaudaci školní budovy. Dne 9. listopadu 1926 vykonána kolaudaci nové školní budovy za účasti rady politické správy Dr.Žaluda, stavebního rady p. Skalického, zdravotního rady p. Barkmana, ork.škol.insp. p. Nováka, stavitele p. Daňka, členů místní školní rady a jejich náhradníků. Komise tato pochvalně se vyjádřila o provedení stavby. Vyučovati se počalo v nové školní budově 3. listopadu 1926 Nápis (text) na škole „Škola základ života“ navrhl předseda místní školní rady Jan Zavřel, provedl jej Antonín Srba, štukatér z Vysokého Mýta.

 

Záznam všech učitelů na škole Trusnovské

  1. Jan Jandík 4 roky
  2. Oto Pýcha 6 měsíců
  3. František Jiroušek 4 měsíce
  4. Jaroslav Tomášek 10 měsíců
  5. Stanislav Kulhánek 5 ¾ roku
  6. Jaroslav Bílek 1 měsíc
  7. Oldřich Veceřilek 4 měsíce
  8. František Ferina 1 rok a 1 měsíc
  9. Bohumil Šotner 10 roků
  10. Josef Štědroň 36 let od r. 1946

Budova školy v Trusnově“

Dnem 30. června 1982 byla zdejší škola zrušena. Vyučovalo se v ní od 3. listopadu 1926 tedy téměř 56 let.

V letech 1988 – 1990 probíhala rekonstrukce vnitřních prostor školy. Jednalo se o třídu a kabinet, ze kterých vznikla dnešní kuchyňka, bar a společenská místnost. V roce 2007 byla vybudována nová kuchyňka s okénkem na hřiště a vybudován přístřešek pro akce venku.

V současné době se škola využívá především ke kulturním akcím, jako jsou např. přednášky, veřejné schůze OZ, schůze SDH, soustředění malých tanečníků, společenské akce – vítání občánků, či soukromé akce – svatby, oslavy narozenin atd. V neposlední řadě také při běhu Okolo Trusnova, při konání turnajů v nohejbalu a malé kopané a také při pálení čarodějnic.

Přístřešek se také často využívá především ke grilování prasátka, které je součástí těchto akcí.

Z následujícího vyplývá, že budova školy je dost využita a po nynějších úpravách nutno dodati, že bude mít ještě širší využití, které přinese naší obci nové možnosti a také trochu do obecní kasy.

Budova školy v Trusnově

SVÁTEČNÍ TABULE PŘIPRAVENÉ K RŮZNÝM PŘÍLEŽITOSTEM : SVATBY, NAROZENINY .....

SVÁTEČNÍ TABULE PŘIPRAVENÉ K RŮZNÝM PŘÍLEŽITOSTEM : SVATBY, NAROZENINY .....

SVÁTEČNÍ TABULE PŘIPRAVENÉ K RŮZNÝM PŘÍLEŽITOSTEM : SVATBY, NAROZENINY .....

 

SVÁTEČNÍ TABULE PŘIPRAVENÉ K RŮZNÝM PŘÍLEŽITOSTEM : SVATBY, NAROZENINY .....

SVÁTEČNÍ TABULE PŘIPRAVENÉ K RŮZNÝM PŘÍLEŽITOSTEM : SVATBY, NAROZENINY .....

SVÁTEČNÍ TABULE PŘIPRAVENÁ UVNITŘ A PO SLAVNOSTNÍM OBĚDĚ POSEZENÍ VENKU I  GRILOVANÉHO PRASÁTKA

 

SVÁTEČNÍ TABULE PŘIPRAVENÉ K RŮZNÝM PŘÍLEŽITOSTEM : SVATBY, NAROZENINY .....

 

PRONÁJMY OBECNÍCH OBJEKTŮ

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 10. 3. 2011 sazbu poplatků za pronájem objektů následovně:

 

Zájemci mimo Trusnov           pronájem školy                           1 000,- Kč denně + energie

pronájem jídelny a kuchyně               1 000,- Kč denně + energie

pronájem sálu                                    1 000,- Kč denně + energie

Zájemci místní                                    pronájem školy                  500,- Kč denně + energie

pronájem jídelny a kuchyně               1 000,- Kč denně + energie

pronájem sálu                                    1 000,- Kč denně + energie

Organizace a spolky dle dohody.

 

Objekty se budou pronajímat na základě písemné žádosti, kterou si zájemce může vyzvednout na Obecním úřadě Trusnov nebo stáhnout na webových stránkách /www.holicko.cz/trusnov/. Projednání žádosti se bude provádět o úředních hodinách, které budou od 1.4.2011 každou středu od 18 do 20 hodin.

V objektech je možno uskutečnit tyto akce: rodinné oslavy, svatby, schůze a další aktivity dle dohody. Kapacita školy a jídelny je cca 50 míst, kapacita sálu cca 200 míst.

O volných termínech se můžete informovat na tel. č. +420 725 439 631 – p. Čejková, +420 725 439 632 – p. Friml, +420 725 241 455  - p. Vojtíšková.

Od 1.3.2011 bude správcovskou činnost ve škole vykonávat p. Lenka Vojtíšková.