Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva, zákony

 

 

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 13.12.2013

Zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. Plnění rozpočtu k 30.11.2013

 2. Stav fin. prostředků na účtu ČNB 158 328,- Kč

 3. Stav fin. prostředku na účtu ČS a.s. 438 935,- Kč

 4. Rozpočet na rok 2014 a výhled na rok 2017

 5. Změnu účetního obce od 1.3. 2014 – místo p. Kudrny byla schválena ing. Markéta Kolenová

 6. Změnu kronikáře obce od 1.1. 2014 – místo p. Kudrny byla schválena p. Lenka Vojtíšková

Závaznou vyhlášku č. 1/2013

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 20.11.2013

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Stav fin. prostředků na účtu ČNB 418 tis. Kč

 2. Stav fin. prostředků na účtu ČS a.s. 715 tis. Kč

 3. Návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh dlouhodobého výhledu na rok 2017

 4. Rozhodnutí o pronájmu pohostinství

 5. Rozpočet DSOH Holicko na rok 2014

 6. Stav prací na územním plánu obce

 7. Projednání stížnosti občana z Opočna na výskyt hlodavců v obci

 8. Rozpočtové opatření č. 10

 9. Termín veřejného zasedání 13.12.013

   

 

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 16.10.2013

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Stav fin. prostředků na účtu  ČNB 249 tis. Kč

 2. Stav fin. Prostředků na účtu ČS a.s. 859 tis. Kč

 3. Postup při řešení pronájmu pohostinství

 4. Vyřazení a zařazení majetku

 5. Složení inventarizační komise

 6. Usnesení č. 4/2013 – novelizace vyhlášky č. 1/2012 – vydání vyhlášky č. 1/2013

 7. Rozpočtové opatření č. 9

 8. Dodatek č. 1 k SOD s firmou Regio Hradec Králové s.r.o.

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 13.9.2013

Zastupitelstvo schvaluje:

            1. Stav fin. prostředků na účtu ČNB 839 tis. Kč

            2.  Stav finančních prostředků  na účtu ČS a.s. 177 tis. Kč

            3. Plnění rozpočtu k 31.8.2013

            4. Rozhodnutí týkající se průzkumu nalezišť ropy a plynu společnost South.Oil s. r.o.

            5. Zprávu o situaci v Pohostinství Trusnov

            6. Rozpočtové opatření č. 8

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

            1. Certifikát EKO-KOM za třídění odpadů

            2. Vyhlášku č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

            3. Stav výběru poplatků za TKO a zprávu o výhledu odvozu na rok 2014

            4. Přípravu voleb

            5. Připomínky občanů

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 7.8.2013

Zastupitelstvo schvaluje:

            1. Stav finančních prostředků  na účtu ČNB 967 tis. Kč

            2. Stav finančních prostředků  na účtu ČS a.s. 300 tis. Kč

            3. Rozšíření Programu obnovy venkova na rok 2014 za účelem získání dotace na opravu veřejného

                osvětlení v Trusnově, Franclině a Opočně.

            4. Zamítnutí pronájmu bytu pro občana z Jaroslavi

            5. Termín veřejného zasedání 13.9.2013

            6. Nařízení ohledně odpadů v Žice

 

 

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 21.6.2013

Zastupitelstvo schvaluje:

1. Stav finančních prostředků na účtech:

          Česká spořitelna 2 711 283,- Kč

          Česká národní banka 772 762,- Kč

2. Plnění rozpočtu k 31.5.2013

3. Smlouvu s a.s. Moravany o příspěvku na místní komunikaci ke Schneiderovým ve výši 40 % celkových nákladů

4. Ponechat odvoz TKO beze změny frekvence dodavateli AVE Čáslav

 

Mimořádné jednání OÚ v Trusnově ze dne 5.6.2013

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo obce Trusnov rozhodlo hlasy všech přítomných o finanční sbírce na pomoc občanům postiženými záplavami. Částka bude poukázána na účet obce Zálezlice, č.ú. 4880287/0100

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 27.5.2013

Zastupitelstvo schvaluje:

1. Smlouvu s KÚ Pce o poskytnutí dotace na územní plán obce ve výši 50 000 Kč

2. Vypovězení stávající smlouvy na odvoz TKO AVE a zpracování nové na dobu neurčitou

3. Příspěvek na charitu ve výši 2 500 Kč

4. Stav finančních prostředků na účtech:

                     Česká spořitelna 2 706 764 ,-

                     Česká národní banka 298 412,- Kč

5. Nesouhlas s prováděním průzkumu nalezišť ropy a zemního plynu na území obce - odeslání dopisu na MŽP

 

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 7.5.2013

Zastupitelstvo schvaluje:

1. Stav finančních prostředků na účtu ČS 3 015 597 ,- Kč

                          Česká národní banka 133 475,- Kč

2. Přizvání neplatičů k projednání úhrady poplatků

3. Provedení opravy komunikace ke Schneiderovým dle výsledku jednání s a.s. Moras

4.Rozpočtové opatření č.4

5. Zahájení s jinými přepravci TKO

 

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 19.4.2013

Zastupitelstvo schvaluje:

1. Stav fin. prostředků na účtu k 19.4.2013 ČS 3 116 680,- Kč

         Česká národní banka 104 645,- Kč

2. Plnění rozpočtu k 31.3.2013

3. Zprávu auditu za rok 2012

4. Závěrečn účet obce a účetní závěrku za rok 2012

5. Závěrečný účet DSOH

6. Prodej pozemku p.č. 65/6 a 65/26

7. Rozpočtové opatření č. 3

 

Zprávy z  jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 20. 3. 2013

 Zastupitelstvo schvaluje:

            1. Stav fin. prostředků na účtu k 20. 3. 2013 – 2  965 626,- Kč

            2. Termín veřejného zasedání 19. 4. 2013 v 19.00 hod. ve škole

            3. Informaci o založení  dotačního účtu u ČNB na pokyn  

                Ministerstva  financí

            4. Informaci o dotacích  MAS Holicko – 6. Výzva – vyvěšeno na

                vývěsce a webu.

            5. Příkaz Státního okresního archivu  Pardubice na provedení archivace

               dokladů od r. 1990 – nebylo prováděno – termín 30. 4. 2013

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 20. 2. 2013

 Zastupitelstvo schvaluje:

            1. Stav fin. prostředků na účtu k 20. 2. 2013 – 2 886 581,- Kč

            2. Pronájem KD – a/ Karneval – ženy Trusnov  - 3. 3. 2013

                                          b/Svatba p. Trnčáková Litětiny – 7. 9. 2013

            3. Zamítnutí žádosti o pronájem obecního bytu sl. Vaňkové Monice

            4. Termíny splátek fakturace na akci komunikace Žika 

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 23. 1. 2013

 Zastupitelstvo schvaluje:

            1. Stav fin. prostředků na účtu k 23. 1. 2013 – 2 807 537,- Kč

            2. Usnesení č. 1/2013 o zadání územního plánu obce

            3. Rozdělení finančních prostředků z loterii a sázek pro  místní

                 tělovýchovné spolky

            4. Rozhodnutí č. 1 a 2 o pokácení stromů v Žice – 2 topoly a Trusnově –

                1 bříza.

            5. Financování internetu v knihovně z vlastních prostředků – končí

               dotace ministerstva

            6. Rozpočtové opatření č. 1 

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 12. 12. 2012

 Zastupitelstvo schvaluje

            1.  Stav fin. prostředků na účtu  ke dni 12. 12. 2012, tj.2 714 246 Kč

            2.  Plnění rozpočtu k 30. 11. 2012

            3.  Rozpočet obce na r. 2013 

            4.  Vyhlášku obce č. 1/2012 o místních poplatcích za odpady

            5.  Výsledek výběrového řízení na akci komunikace Žika

Zprávy z  jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 7. 12. 2012

 Zastupitelstvo schvaluje:

             1. Stav fin. prostředků na účtu k 7. 12. 2012, tj. 2 738 854 Kč

            2. Návrh vyhlášky obce č.1/2012 o místních poplatcích za odvoz

                netříděného odpadu

                /zákon 565/1990 – novelizace od 1. 1. 2013/

            3. Podmínky pro rozdělování výtěžku z loterií a sázek podle zák.

                202/1990 § 41 odst. 3

                /zveřejněno na webu a ve vývěsce/

            4. Výsledek dílčího auditu za rok 2012

            5. Rozpočet DSOH Holicko r. 2013

            6. Rozpočet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice r. 2013

            7.Výsledek výběr. řízení na vodoměrnou šachtu vodovod Chroustovice

            8. Inventarizační komisi ve složení – předseda p. Říhová, členové  p.

                Jakoubek, p. Jílek

            9. Rozpočtové opatření č. 12

            10. Jmenování výběrové komise na akci komunikace Žika

 Zastupitelstvo bere na vědomí:

            1. Dotace SDH –nebylo předloženo – netýká se požárního sportu

            2. Dárky-balíčky  na besídku MŠ Uhersko ve výši 1992,- Kč – zúčastní

                se p. Friml

            3. Stav prací na územním plánu

            4. Zpívání koled 15. 12. 2012 v 17. 00 hod.

            5. Informaci Morasu o  účtování el. energie v bytě čp.65 – zajistit do

                budoucna vlastní přípojku

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 15. 11. 2012

  Zastupitelstvo schvaluje:

            1. Stav fin. prostředků na účtu ke dni 15. 11. 2012, tj. 2 602 071 Kč

            2. Pronájem parcely č. 122/4 – louka v Opočně

            3. Schválení úvěru na akci Žika  cca 1 000 000 Kč

            4. Vyřazení pozemků z evidence /na zákl. kupních smluv/

            5. Rozpočtové opatření č. 11

    Zastupitelstvo bere na vědomí:

            1. Ústní žádost p. Jakubce o výstavbu přístřešku

            2. Možnost pronájmu obecního bytu v budově čp. 65

            - zajištění poptávky na výměnu oken

            3. Informace o prezidentských volbách

            4. Informaci Kraj. soudu HK o zabavení majetku v Opočně

            5. Informaci Policie ČR o přestupku v Opočně

 

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 18. 10. 2012

 Zastupitelstvo schvaluje:

            1. Stav fin. prostředků na účtu  ke dni 18. 10. 2012, tj. 2 424 661 Kč

            2. Dohodu s pronajímatelkou Pohostinství o doplacení dluhu na

                nájemném

            3. Zaslání upomínek dlužníkům

            4. Prodej 26 ks akcií BUS Chrudim

            5. Ponechání požárního auta SDH Opočno za sjednaných podmínek

            6. Změnu poplatků za energie v pronajímaných budovách

            7. Ukončení smlouvy s f. Real-Soft Brno

            8. Oslovení p. Fligera-opravy střech na OÚ a II. etapa Pohostinství

            9. Vyúčtování voleb

            10.  Jmenování inventarizační komise

            11.  Rozpočtové opatření č. 10

            12. Vyhlášení výběrového řízení  na komunikaci Žika

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 27. 9. 2012

 Zastupitelstvo schvaluje:

 

            1.  Zprávu o plnění rozpočtu  k 31. 8. 2012

            2. Stav prostředků na účtu  2 396 075,- Kč

            3. Informaci o volbách do Krajského zastupitelstva

            4. Hospodaření s majetkem obce –předložené rozbory ročních nákladůna

                jednotlivé objekt

            5. Zahájení prací na komunikaci Žika na jaře 2013 – z vlastních

                prostředků a úvěru

 Zastupitelstvo bere na vědomí:

           1. Rozbor vody z vrtu v Opočně ze dne 24. 5. 2012

           2. Informaci o stavu vodoměrných šachet Chroustovice

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 12. 9. 2012

 Zastupitelstvo schvaluje:

          1. Stav prostředků na účtu  2 555 000,-Kč

          2. Zaslání 2. upomínek dlužníkům za r. 2012 

          3. Složení volební komise pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje

          4.Termín veřejného zasedání – 27. 9. 2012 v 19.00 hod. v budově bývalé

              školy

           5. RUD pro příští roky – příděl fin.prostředků pro obec se má navýšit o

              cca 380 tis. Kč ročně

           6. Zamítnutí žádosti p. Č. na pořádání akce Pecky-fláky v sále KD

           7. Příležitostné noclehy ve škole pro turistické oddíly-125,-Kč/osoba

              den+energie

            8.  Změnu cen u nebezp. odpadu –pneu -  osobní auto 40,-Kč, nákl. a

               traktor 70,- Kč

Zastupitelstvo bere na vědomí:

            1. Končící práce na střeše KD

            2. Vydání stav.  povolení na vodoměrné šachty Chroustovice

            3. Předběžné projednání úvěru na komunikace Žika

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 17. 7. 2012

 Zastupitelstvo schvaluje:

            1. Stav prostředků na účtu 2 919 000,-Kč

            2. Schválení rozpočtového opatření č. 7 a 8

            3. Výsledek výběrového řízení na akci střecha KD a jídelna

            4. Výsledek výběrového řízení na pořízení územního plánu

            5. Nabídku majetku obce na prodej nebo pronájem - občané budou

               seznámeni na veřejném zasedání

 Zastupitelstvo bere na vědomí:

           1. Změnu na postu ředitele ZŠ Dolní Roveň

           2. Možnost získání dotací z MAS Holicko pro r.2013

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 20. 6. 2012

 

 Zastupitelstvo schvaluje:

         1.  Stav na účtu k 20. 6. 2012 – 2 686 000,- Kč

         2. Rozpočtové opatření č. 6

         3. Zápis z finanční komise

         4. Závěrečný účet Rozšíření vodovodu Chroustovice za r.2012

         5. Jmenování p. Frimla do výběrové komise na dodávku vodoměrných  

             šachet

         6. Příspěvek oblastní charitě 2 500,- Kč

         7. Výroční zprávu Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2011 a stav

            na účtu Dobrovolného svazku obcí Holicka - 113 tis. Kč

         8. Prodej pozemků nabídnutých k prodeji

         9.  Žádost o pronájem školy na 16. 6. 2012

 Zastupitelstvo bere na vědomí:

           1.  Vyúčtování nákladů pro p.Štorkovou

         2.  Práce na územním plánu obce

         3. Informaci o dalším vývoji vodovodu Chroustovice

         4. Informace p. Kapcaly Opočno

 

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 22.5. 2012

                    

 Zastupitelstvo schvaluje:

          1.  Stav prostředků na účtu k 22. 5. 2012 – 2 510 000,- Kč

          2. Nabídku parcel na odkoupení: čp. 65/18, 65/19, 140, 161, 148/1, 148/3

          3.  Zprávu o přidělení dotace z KÚ na opravu střechy na KD ve výši

              100 000,- Kč

          4.  Směnnou smlouvu na pozemek p. Vaňásek – cesta, obec Trusnov –

              zahrada před Vaňáskovými. Rozdíl doplatí p. Vaňásek 10,-Kč/m2.

          5. Odeslání odpovědi pro p. Pošustu na umístění dopravních značek

          6.    Výši příspěvku pro Krajskou knihovnu Pardubice na rok 2013 v částce

               3,-Kč na obyvatele obce

           7.  Výši pokuty 5 000,- Kč za nepovolenou skladku před

               Vohradníkovými /dříve Chlápkovi/ Trusnov-p.č. 349/17,18,20,21,41 a

               před mlýnem v Opočně p. č.120/6,120/11

          8.Předání přestupku hlášeného Policií ČR k projednání přestupkovou

             komisí Horní Jelení

           9.Rozpočtové opatření č. 5

 Zastupitelstvo schvaluje:

          1. Účast na sportovním dni Uhersko

          2.Vyklizení bytu p. Štorkovou na základě jejího osobního rozhodnutí

          3. Seznam neplatičů poplatků

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 4. 5. 2012

 Zastupitelstvo schvaluje:

          1. Plnění rozpočtu k 31. 3. 2012

          2. Závěrečný účet obce za rok 2011

          3.Výsledek auditu za rok 2011

 Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o komunikaci Žika
 2. Zprávu o vodovodu Chroustovice
 3. Zprávu o komunikaci Franclina

Připomínky přítomných občanů

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 12. 4. 2012

 Zastupitelstvo bere na vědomí:

         1. Opravu střechy KD – pokračování v přípravě

         2.  Žádosti o pronájem KD na 8. 6. 2012 a pronájem školy na 19. 5. 2012

         3. Termín veřejného zasedání – 4. 5. 2012  v 19.00 hodin

         4.  Přizvání paní Štorkové ohledně smlouvy na pronájem bytu

         5.  Rozpočtové opatření č. 4

         6. Zahájení prací na novém územním plánu obce

 

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 8. 3. 2012

 

 Zastupitelstvo schvaluje:

          1. Pronájem KD pro SDH Opočno na 31. 3. 2012

         2. Dodatečné provedení geologického průzkumu v obci Žika

         3. Kácení dvou topolů v Žice

         4. Směnu pozemků obce s p. Vaňáskem

 Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Zprávu o auditu za rok 2011
 2. Závěrečný účet obce za rok 2011
 3. DSOH Holicko – audit,zprávu o hospodaření
 4. Informaci o schůzce s firmou OREDO
 5. Dopis p. hejtmanu Martínkovi

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 9. 2. 2012

 

 Zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. Smlouvu o věcném břemeni pro VČP Net, s.r.o
 2. Provozní řád bývalé školy
 3. Odměnu správci p. Vojtíškové
 4. Rozpočtové opatření č. 2

 Zastupitelstvo bere na vědomí:

    

 1. Pokračování studie Moras
 2. Zprávu p. Solila

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 23. 1. 2012

 

 Zastupitelstvo schvaluje:

 1.      Usnesení  z veřejného zasedání:

Obec  Trusnov zastoupená  obecním zastupitelstvem  považuje  předložené  oznámení   o „Modernizaci farmy chovu hospodářských zvířat Trusnov“ za nedostatečně zpracované a požaduje posouzení podle zákona.

Při diskusi se většina přítomných občanů vyjádřila proti realizaci záměru.

 

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 18. 1. 2012

 

 Zastupitelstvo bere na vědomí:

        1. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

        2.  Záměr Morasu na modernizaci zemědělského areálu v Trusnově

 

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 10. 1. 2012

 Zastupitelstvo schvaluje:

           1.      Prodej pozemku p.č. 362/28  manželům Hloupým Opočno

         2.      Dodatek č. 9 k vnitřní směrnici pro vedení účetnictví obce

         3.      Úklid parcely č.349/40 nad  Chlápkovými – objekt pro domácí

                 zvířectvo

         4.      Zahájení prací na novém územním plánu obce

         5.      Rozhodnutí SÚ Holice o přehlášení p. Fr. Valenty na adresu Obecního

                úřadu Trusnov

         6.      Projektové a cenové úpravy na akci Žika

         7.      Rozpočtové opatření č. 1

         8.      Změnu členů v kontrolní komisi

 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 16. 12. 2011

 

  

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočet obce na r. 2012
 2. Dlouhodobý rozpočet obce na r. 2012-2015
 3. Zprávu o hospodaření obce k 30.11.2011
 4. Dodatek č. 1 k vyhl. č. 2/2011 o navýšení cen odpadu
 5. Navýšení ceny vodného Vod. Chroustovice od 1.1.2012 na 25,-Kč/m3
 6. Odpisový plán na r. 2012

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Předběžnou zprávu o změnách v dodávkách vody z vodovodu Chroustovice od 1.7.2012
 2. Vybudování vodoměrné šachty mezi Ostrovem a Opočnem v částce cca 190 000,- Kč

  

Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 6. 12. 2011

 

  

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Úpravu rozpočtu na akci Žika na nejnižší možnou míru a konzultaci s projektantem
 2. Zpracování evidence majetku dle příloh 1,2,3

 

Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 10. 11. 2011

 

  

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Složení inventarizační komise
 2. Pozastavení akce Žika z důvodu nedostatku financí
 3. Povolení odběru vody ŘSD se stávajícího vodovodu
 4. Termín veřejného zasedání 16.12.2011 v 19.00 hodin
 5. Zprávu finanční komise
 6. Objednání kontejneru na papír
 7. Rozpočtové opatření č. 11

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Návrh rozpočtu obce na r. 2012
 2. Návrh rozpočtového výhledu na r. 2012 - 2015
 3. Návrh rozpočtu Vodovody Chroustovice na r. 2012
 4. Zprávu o věžích Vítkovice - Moras akciová společnost

 

Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 13. 10. 2011

 

  

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Nabídku části KD k pronájmu
 2. Členský p. Milana Frimla v Hospodářské a lesní společnosti
 3. Prodloužení pronájmu p. Štorkové na dobu určitou do 31.3.2012
 4. Pozvání p. Bartáka ohledně podání informací k vodovodu Chroustovice
 5. Rozpočtové opatření č. 10

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Spor p. F a N. - v řešení SÚ Holice
 2. Zápis z jednání SDH Opočno a Trusnov s obecním zastupitelstvem
 3. Žádost p. Kaplana o příspěvek na opravu kostela
 4. Zprávu o pozastavení akce komunikace Žika
   

Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 8. 9. 2011

 

  

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Odeslání vyjádření k novým autobusovým a jízdním řádům platným od 11.12.2011.
 2. Zprávu o kontrole VZP
 3. Informaci o prodeji parcely pod vodojemem
 4. Nákup knih pro místní knihovnu
 5. Zpracování požárního řádu obce
 6. Příspěvek hasičům Opočno na obnovení aktivní činnosti
 7. Pronájem KD na pořádání posvícenské zábavy pro SDH Trusnov
 8. Předání požár. auta Ducato do opravny

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Uzávěrku žel. přejezdů Sedlíšťka a Radhošť
 2. Dokončení vyčištění kanalizace pod Mullerovými a Bečkovými
 3. Informací o zásahu jednotky rychlého nasazení v Opočně
 4. Informace p. Solila ohledně oplocení pozemků
 5. Konaní valná hromady DSOH 13.9.2011 v Trusnově
 6. Zprávu p. Frilmla o revizích komínů
 7. Stížnost občana - chalupáře a stanovisko obce

  

Usnesení z veřejného zasedání OÚ v Trusnově ze dne 11.8. 2011

 

  

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Usnesení o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Holice na registr dat RÚIAN
 2. Změnu podpisového vzoru a přechod na internet. bankovnictví v ČSSP od 9/2011
 3. Změnu hranice evidence drobných předmětu od 1.1.2012
 4. Čištění příkopu za Bečkovými
 5. Změnu členů protipovodňové komise
 6. Sponzorské dary TJ Jaroslav a Nový věk Triatlonu
 7. Rozpočtové opatření č. 7
 8. Schválení dodatku k Programu obnova venkova
 9. Podání žádost o dotaci na kompl. opravu střechy kult. domu a kanceláří nad jídelnou
 10. Zadání nabídky pronájmu části KD realitní kanceláři

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Nutnost kontaktovat p. Solila - provozovna Opočno
 2. Dořešení požárního řádu obce
 3. Termín auditu 12.1.2012
 4. Vymalování části obecního úřadu
 5. Žádost o pokácení stromů
 

Usnesení z veřejného zasedání OÚ v Trusnově ze dne 14.7. 2011

 

  

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Zprávu o předání dokladů na proplacení dotace SZIF HK
 2. Rozpočtové opatření č. 6
 3. Obsazení funkce správce hřiště p. Nováčkem Petrem

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Anketu o kvalitě silnic z KÚ
 2. Žádost o odprodej pozemků p. Lohynský a p. Šimák v Opočně

  

Usnesení z veřejného zasedání OÚ v Trusnově ze dne 24.6. 2011

 

  

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2011
 2. Zprávu o dokončení školy vč. vyúčtování
 3. Zprávu o akci hřiště
 4. Zprávu o akci KOMUNIKACE ŽIKA
 5. Schválení prodeje pozemku p.č. 411/1
 6. Schválení zprávy o činnosti DSOH za rok 2010

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Anketu o kvalitě silnic z KÚ
 2. Připomínky zúčastněných občanů

 

Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 2.6.2011

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. Termín a program veřejného zasedání
 2. Vyúčtování úhrady za dřevo v Opočně
 3. Uskladnění mechanizace vč. bezpečnostního opatření
 4. Žádost o revize komínů
 5. Výběrové řízení na hřiště

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Náklady na vytápění jídelny
 2. Stav prací na akci ŠKOLA
 3. Stav prací na akci ŽIKA
 4. Odeslání upomínek neplatičům poplatků
 5. Zprávu p. Kapcaly

  

Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 28. 4. 2011

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Pronájem Pohostinství Trusnov p. Ivetě Černé
 2. Rozhodnutí o vykácení potřebných stromů z důvodu výstavby hřiště
 3. Složení výběrové komise na dodavatele hřiště
 4. Nákup traktoru na sekání

Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 14. 4. 2011

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočet Vodovod Chroustovice na r. 2011
 2. Výsledek hospodaření MAS Holicko za rok 2010
 3. Závěrečný účet DSOH za rok 2010 – audit
 4. Vybudování odpočinkového místa pro cyklisty
 5. Hospodaření Lesní společnosti za rok 2010 a plán na r. 2011
 6. Proplacení faktury Flavius na 30 000,- Kč
 7. Místní vyhlášku č.1,2,3/2011

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. 1. Zprávu finanční komise ze dne 9. 3. 2011
 2. 2. Předání podkladů k dotaci ke kontrole ing. Kovářové z MAS
 3. 3. Poděkování ředitelky MŠ Uhersko za finanční podporu na r.

  

Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 21.3.2011

 

 Zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. Prodej pozemku p. Kučerové – p.č. 349/33
 2. Správcovství ve škole
 3. Úklid obecního úřadu
 4. Zápis č. 5 ze dne 18.3.2011

 

Zastupitelstvo ukládá: starostce na základě vypracovaného konceptu OZ vyhotovit dopis se stanoviskem k záměru Moras a.s., dne 23.3.2011 bude osobně předán p. Frimlem na KÚ Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství.

  

Usnesení obecního zastupitelstva z veřejného zasedání OÚ v Trusnově ze dne 18.3.2011

 

 Zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. Zprávu o hospodaření obce k 28.2.2011
 2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2010
 3. Výsledek auditu za rok 2010 s výhradou

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Zprávu o stavu prací na akci ŠKOLA
 2. Zprávu o akci HŘIŠTĚ
 3. Zprávu o akci komunikace Žika
 4. Informaci o přestavbě stáje pro prasnice stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů a.s. Moras včetně připomínek zúčastněných občanů

  

Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 10.3. 2011

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. Poplatky za pronájem obecního objektů

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Akce ŠKOLA
 2. MORAS - přestavba
   

Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 2.3.2011

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. Změnu úředních hodin od 1.4.2011
 2. Změnu zůstatku pokladní hotovosti
 3. Prominutí poplatků p. Zlesákové
 4. Termín veřejného zasedání 18.3.2011

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Akci ŠKOLA
 2. Akci HŘIŠTĚ
 3. Řešení stížnosti na kanalizaci

Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 2. 2. 2011

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. Inventarizaci majetku k 31. 12. 2010
 2. Výsledek dílčího auditu za rok 2010
 3. Termín vybírání poplatků
 4. Strategický plán rozvoje obce na rok 2011
 5. Podání žádosti o dotaci na hřiště
 6. Veřejnoprávní smlouvu s Horním Jelením
 7. Prodej pal. dřeva při úklidu školy – 10 Kč/m3
 8. Rozpočtové opatření č. 1

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Zasklení oken v kulturním zařízení a jídelně s kuchyní
 2. Zavedení evidence tiskopisů na pronájmy zařízení obce
 3. Stav prací ve škole
 4. Zprávu p. Kapcaly o situaci v Opočně

Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově 4. 1. 2011

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. Rozpočtové opatření č. 14
 2. Vystavení kupní smlouvy na pozemek manž. Říhovým v Žice

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. Stav prací na akci ŠKOLA
 2. Akci HŘIŠTĚ

 

____________________________________________________________________

 

Usnesení z veřejného zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 7. 10. 2010

 

OZ schvaluje:

 

1. Provést opravu místní komunikace v Žice podle projektové dokumentace.

 

2.Najmout firmu, která zpracuje žádost o dataci na opravu místní komunikace v Žice.

 

Bere na vědomí:

 

1. Zprávu  o opravě budovy bývalé školy

 

2. Zprávu o volbách do zastupitelstva obce

 

3. Zprávu o čištění příkopu za Bečkovými

 

4. Zprávu o odvodnění pole u bytovek

 

5. Zprávu o prodloužení stavebního povolení na kanalizaci

 

6. Zprávu o digitalizaci katastrální operátoru v k.ú. Trusnov

 

7. Zprávu o Czech pointu v Trusnově.

 

 

 

Usnesení z veřejného zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 17. 8. 2010

 

OZ schvaluje:

1. Sponzorský dar pro TJ Jaroslav ve výši 5000 Kč

2. Nájem rybníčka v Žice v částce 1000 Kč ročně.

OZ ukládá:

1. Zjistit, jestli je obec oprávněna povolit kácení stromů v k. ú.

Opočno – P. Novotná M. požádala o pokácení 5 ks topolů. OÚ

podal ţádost na Agenturu ŢP, která se vyjádřila, ţe stromy

není nutné pokácen, pokud ano, musejí vysázet nové. Je nutné

zjistit, zda je obec oprávněna povolit jejich pokácení.

OZ bere na vědomí:

1. Zprávu o výběrovém řízení na opravu školy.

2. Zprávu o opravě komunikace v Žice. – Stavební dokumentace je jiţ téměř dořešena, akce se plánuje na rok 2010-2011. Ještě se stále řeší majetkové vztahy pozemků. Pro další nově zvolené zastupitelstvo bude úkol postupně řešit všechny místní komunikace. Začalo se s Žikou, protože zde je stav nejhorší. Tyto investiční akce většího rozsahu musí obec řešit přes dotační politiku, jinak není moţné tyto akce realizovat. Bohužel dnes při možné dotaci se podílíme 30% z vlastních zdrojů.

3. Zprávu o opravě kanalizace v Opočně a v Trusnově. - Byl vyčištěn potok v Opočně u Dostálových a v Trusnově cca 30m za Bečkovými.

4. Zprávu o opravě osvětlení v Opočně. - Byla provedena oprava osvětlení v Opočně u Buriánkových.

Ostatní:

1. Územní plán obce – je potřeba provést aktualizaci územního plánu dok roku 2010.

Usnesení z veřejného zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 15. 7. 2010

OZ schvaluje:

1. Plnění rozpočtu obce k 30. 5. 2010

2. Závěrečný účet obce za rok 2009

3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2009

4. Audit obce s výhradou za rok 2009

5. Provedenou inventarizaci obce k 31. 12. 2009

6. Prodej pozemku č. 426/1 manţelům Říhovým

OZ ukládá:

1. Zajistit ořezání stromů a keřů u Mondočkových

OZ bere na vědomí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zprávu o opravě místní komunikace v Žice

 

2. Zprávu o opravách bývalé školy – Byla jmenována komise pro výběrové řízení. Obec se bude podílet na opravě budovy bývalé školy jako neuznatelné výdaje (20% DPH a 10 % vlastní zdroje).

 

3. Zprávu o pronájmu pohostinství – Na základě zájemců byl vybrán p. Nováček z Trusnova, cena pronájmu 17400,- ročně. Splátka 1/12 měsíčně.

 

4. Zprávu o možnostech výstavby a vybavení dětského hřiště

 

5. Zprávu o letošních volbách do zastupitelstva obce – 15. a 16. října probíhají volby do zastupitelstva obce. Kandidátky mají být odeslané do 10. 8. Na MÚ Holice.

 

6. Zprávu o zajišťování běţných oprav obecních majetků a pozemků – Jedná se o opravu veřejného osvětlení v Opočně, vyčištění příkopu pod Dostálovými, a v Trusnově pod Bečkovými.

 

Ostatní:

 

1. P. Novotná M. z Opočna podala ţádost o pokácení 5 topolů podél silnice ve směru na Opočno. Ţádost byla poslána na Agenturu ochrany přírody na posouzení. Dále bude projednána MÚ Holice - ochrana přírody.

 

2. Byla podána stíţnost občana z Opočna na porušování nočního klidu v Opočně. Zastupitelstvo bude provádět v obci kontrolu udrţování nočního klidu a proběhne upozornění v místním rozhlasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č. 4/10 z veřejného zasedání OZ Trusnov – konaného dne 15.6.2010

OZ schvaluje:

1) Plnění rozpočtu obce k 30.5.2010

2) Závěrečný účet obce za rok 2009

3) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2009

4) Audit obce s výhradou za rok 2009

5) Provedenou inventarizace obce l 31.12.2009

6) Prodej pozemku č. 426/1 manželům Říhovým

OZ ukládá:

1) Zajistit ořezání stromů a keřů u Mondočkových

OZ bere na vědomí:

1) Zprávu o opravě místní komunikace v Žice

2) Zprávu o opravách bývalé školy - Byla jmenována komise pro výběrové řízení. Obec se bude podílet na opravě budovy bývalé školy jako neuznatelné výdaje (20% DPH a 10% vlastní zdroje).

3) Zprávu o pronájmu pohostinství - Na základě zájemců byl vybrán p. Nováček z Trusnova, cena pronájmu 17400,- ročně. Splátka 1/12 měsíčně.

4) Zprávu o možnostech výstavby a vybavení dětského hřiště

5) Zprávu o letošních volbách do zastupitelstva obce - 15. a 16. října probíhají volby do zastupitesltva obce. Kandidátky mají být odeslané do 10.8. na MÚ Holice.

6) Zprávu o zajišťování běžných oprav obecních majetků a pozemků - Jedná se o opravu veřejného osvětlení v Opočně, vyčitění příkopu pod Dostálovými,  a v Trusnově pod Bečkovými. Dále vyčištění ucpané kanalizace na dvou místech.

Ostatní:

1) P. Novotná M. z Opočna podala žádost o pokácení 5 topolů podél silnice ve směru na Opočno. Žádost byla poslána na Agenturu ochrany přírody na posouzení. Dále bude projednána MÚ Holice - ochrana přírody.

2) Byla podána stížnost občana z Opočna na porušování nočního klidu v Opočně. Zastupitelstvo bude provádět v obci kontrolu udržování nočního klidu a proběhne upozornění v místním rozhlasu.

Usnesení z OZ - konaného dne 18.5.2010

OZ ukládá:

1) Stanovit komisi na místní šetření ohledně kanalizace u p. V. - žádost o opravu kanalizace pod a před domem pana V.

2) OZ do 14 dnů vyřešit pronájem pohostinství - 1.6. se rozhodne o novém nájemci.

OZ bere na vědomí:

1) Zprávu o dalších variantách stavby kanalizace

2) Zprávu o volbách do PS - zapisovatel M. Buriánková, předseda komise J. Říhová, místopředseda L. Škorpíková, členové - M. Tomášková a J. Hloupá. Volební místnost bude v bývalé škole

3) Zprávu o možnosti stavby dětského hřiště -  Někteří občané žádají OÚ o vybudování dětského hřiště na obecním pozemku před Frimlovými. OZ má připomínky na bezpečnost, řešení úrazů, dozor a ostatní okolnosti. Je potřeba zajistit, jakým způsobem se takové hřiště provozuje.

4) Zpráva o opravě bývalé školy - dotace přišla později, je nutno přetermínovat financování, posunout termíny. Připravuje se výběrové řízení na opravu

 

Zápis č. 2/10 ze zasedání OZ Trusnov – konaného dne 16.3.2010

 

OZ schvaluje:

1) Žádost paní Petry Málkové o zproštění poplatků za odpad.

OZ ukládá:

1) Vyřídit ţádost o likvidaci 5 ks topolů v k.ú. Opočno paní Novotné z Opočna. Žádost je předána k posouzení na Agenturu ochrany přírody a krajiny v Pardubicích.

OZ bere na vědomí:

1) Konání voleb do Poslanecké sněmovny ČR ve dnech 28. a 29. května 2010.

2) Umístění fotovoltanických článků na budovu manţelů Hemerových. 3) Výpověď z nájemní smlouvy k 30. 6. 2010 - pohostinství.

4) Oprava vnitřní části budovy bývalé školy v Trusnově z dotací cca 1,8 mil. Kč a z vlastních zdrojů cca 400 tis. Kč. (topení v celé budově, ohřev vody solárními panely, oprava bytové jednotky, přístavba wc a sprch, repase oken a dveří atd.).

Ostatní: OÚ Trusnov zajišťuje výchozí revizi kuchyně, sociálního zařízení, kanceláří a sálu obce a dále celkovou revizi el. energie těchto budov, včetně pohostinství. Rovněţ revize hromosvodů. Toto všechno zajišťuje pan Kašpar z Moravan.

 

Zápis č. 4/09 z veřejného zasedání OZ Trusnov – konaného dne 2.6.2009

 

1) Projednáno plnění rozpočtu k 30.4.2009. Příjmy 792 tis, výdaje 569 tis

2) Závěrečný účet obce za rok 2008 - příjmy 2.952 tis, výdaje 4.484 tis. (odkup budovy od Moras)

3) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2008

4) Audit obce

5) Inventarizace obce k 31.12.2008

6) Zajišťují se podklady pro stavební povolení a možnosti dotace na opravu místní komunikace v osadě Žika - jedná se o firmu Chládek a Tiňtěra.

7) Byla stanovena volební komise

8) Bylo projednáno vyřazení vozidla Robur a kopírky z majetku obce

9) Projednána otázka vodovodu - vybudování šachet - kontrolní měření pro každou obci

10) Dle zákona od 1.7. zajištění datových stránek pro obec

11) Diskuze - svoz odpadu

- informace MAS Holicko

- hasičské výstroje a vozidlo GAS v Opočně

- poděkování divadelnímu spolku za reprezentaci obce

 

 

Zápis č. 3/09 ze zasedání OZ Trusnov – konaného dne 14.4.2009

 

1) Bude proveden audit obce 14.5.2009

2) Byla podána žádost o možnosti opravy místních komunikací

3) Volby do Evropské unie - stanovení komise

4) Informace o kanalizaci

5) Zajišťuje se oprava globusu a revize lan

 

Zápis č. 2/09 ze  zasedání OZ Trusnov – konaného dne 17.3.2009

 

1)Zajištění majetkové evidence  - oprava a údržba vodovodu, Ekomonitor Chrudim

2) Zřídit povodňovou komisi při OÚ v Trusnově

3) Provedena likvidace vozidla Robur včetně dokladů

4) Byl zakoupen vlek od Moras Moravany

5) Došlo ke koupi hasičských oděvů po 5 ks pro SDH Opočno a SDH Trusnov

6) Projednán stav rybníčka za Ročkovými

7) Oprava okapů u školy a za obecním úřadem

8) Zajiš´tuje se ze strany katastrálního úřadu revize popisných čísel

9) Projednáno rozpočtového opatření

 

 

Zápis č. 1/09 ze  zasedání OZ Trusnov – konaného dne 12.2.2009

 

1) Pronájem rybníčka v osadě Opočno

2) Cena za drobné práce za obec

3) Rozpočtové opatření

4) Cena vodného - zvýšení vůči DPH 9%

5) Práce na změně územního plánu - kanalizace obce

6) Dotace na internetový portál obce

7) Dotace možné pro úpravu cest

 

 

 

 

 

Zápis č. 11/08 z veřejného zasedání OZ Trusnov – konaného dne 18.12.2008

OZ schvaluje:

1)Plnění rozpočtu za 3.Q/2008 – rozpočtové příjmy 2.551.592,-, rozpočtové výdaje 4.380.221,--Kč.

2)Rozpočet na rok 2009 – Rozpočtové příjmy celkem 2.909.200,- Kč, rozpočtové výdaje celkem2.909.200,-.

3)Předpoklad rozpočtu na rok 2013 – předpoklad rozpočtovných příjmů 2.815.000,. , rozp. Výdajů 2.815.000,-.

4)Podpis nové smlouvy na svoz odpadů pro rok 2009 a ceny odpadů: 305,-Kč ročně občan, 386,- Kč ročně chalupáři na 1 chalupu.Změnila se společnost, která nám sváží odpady, část podniku se střediskem ve Skutči převzala společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.Máme novou smlouvu na svoz odpadu.

5)Provedení inventarizace obce – proběhne do konce roku 2008, stav inventarizovaného majetku bude k 31. 12. 2008.

6)Dodatek ke směrnici č. 3 – na doporučení auditu byl připraven dodatek ke směrnici č. 3 o udělení pravomoci starostovi.

7)Prodej pozemků v KÚ Trusnov – jedná se o pozemky 148/18, 65/6 a 65/26

8)Nájemné za pozemky společnosti Moras, a.s – je návrh na nové smlouvy na nájemné pozemků,kde je navýšení ceny nájmu o 2,5 %, celková cena nájmu je ročně asi 50 tis. Kč.

 

OZ bere na vědomí:

1)Stav na úseku stavby kanalizace Trusnov – Opočno – Je stavební povolení, nabylo správní moci,jsou podklady pro dotaci, nutno změnit územní plán (již předáno na krajský úřad). Důvod nevydání povolení ke stavbě kanalizace, protože stávají územní plán nevyhovoval tomuto projektu. Původně bylo počítáno s dvěma čištičkami pro Trusnov a jednu v Opočně.Proto se o dotaci vůbec nepožádalo.Se stavbou můžeme počítatcca v roce 2009. Dále je nutné řešit přípojky se samostaným povolením. Budeme obcházet všechny obyvatele kvůli přípojkám, aby se přesně zakreslili a aby se mohlo hromadně požádat o stavební povolení na tyto přípojky. Žádost o dotaci nám byla fakturována pouze částečně a podklady se budou moci použít při pokračování. Celá kanalizace bude stát přes 30 mil. Kč. My musíme získat dotaci alespoň ve výši 90%, jinak nemůžeme do stavby kanalizace jít vzhledem k našemu rozpočtu. Bude nutné, aby bylo napojeno každé popisné číslo, kvůli získání dotace.

2)Výsledek dílčího auditu obce za rok 2008 – Na OÚ proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2008 dne 9.12.2008. Byly přezkoumány veškeré účetní písemnosti, mzdová agenda, zápisy z jednání zastupitelstva, zápisy z jednání komisí, obecní vyhlášky, kupní smlouvy na prodeje pozemků, obecní poplatky, rozpočtová opatření atd.Komise neshledala žádné nedostatky. Konečný audit proběhne v květnu 2009.

3)Novou autobusovou linku pro školní děti ráno v 7.05 hod. – Obec Trusnov uzavřela smlouvu se společností Conex, aby se zajížděl autobus z Litětin, který jezdí na Pardubice. Bude svážet děti v 7.05. Obec Trusnov a Uhersko budou platit polovičku této společnosti rozdíl mezi tržbou v autobuse a náklady na provoz.Autobus na Holice zůstává beze změn.

 

Různé:

1)Prodej auta Robur – SDH Trusnov – je v řešení a počítá se na počátku roku 2009 jeho likvidace.

2)Výměna starých oken v KD za nová plastová – byla vyměněna okna v kancelářích KD. Firma provedla výměnu oken, včetně vnitřních parapetů a zednického zapracování.

 

 

Účast na veřejné schůzi byla v počtu 40 občanů včetně členů zastupitelstva

 

Usnesení z veřejného zasedání OÚ v Trusnově – konané dne 24. 6. 2008

 

OZ schvaluje:

1)Prodej obecních pozemků 362/1 a 25/1 v KÚ Opočnoa 148/21 v KÚ Trusnov

2)Plnění rozpočtu za 1.Q /2008 – rozpočtové příjmy 1.089 tis. Kč, rozpočtové výdaje 3.100 tis.Kč, stav na účtu cca 1,5 mil. Kč

OZ ukládá:

1)Řešit na OZ úkoly prevence a represe v SDH Trusnov

OZ bere na vědomí:

1)Zprávu o přípravách stavby kanalizace Trusnov – Opočno. Projektová dokumentace s veškerými podklady bylapředána k vyřízení stavebního povolení

2)Zprávu o stavu vodovodu Chroustovice

3)Zprávu o pronájmu obecního bytu

4)Zprávu o oslavách 700 let v Opočně – akci organizuje SDH Opočno, OÚ pomáháopravami obecního majetku, zaplatila zaslání pozvánek všem rodákům. Zvaní jsou všichni občané. Zároveň bude probíhat okrskové kolo v požárním sportu. Je připraven bohatý program, občerstvení.Zahájení oslav je stanoveno na 13.00 hodin

Různé:

1)Bylo provedeno v osadě Opočno – vyčištěna a seříznuta krajnice Opočno – Ostrov, byla natřena střecha kapličky v Opočně, byla opravena autobusová zastávka a zrekultivovaná bývalá skládka v Bubenicích.

2)Autobus pro školní děti – řeší se pozdější odjezd, v jednáních napomáhá ředitel školy p. Zahálka.

3)Obecní traktor (sekačka) je v servisu

4)Je třeba prodat auto Robur

5)Byla opravena silnice na Franclině, zatím je provedena polovina, v krátkém čase bude dokončena včetně dalších oprav na jiných místech.

6)Navštívila nás firma, která nabízí realizaci výrobny el. energie ze slunečního záření (fotovoltalický systém). Jedná se o pozemky v Opočně. Schůzka měla pouze informační charakter.

 

Usnesení z obecního zastupitelstva ze dne 12. 2. 2008, konaného v hasičárně OPOČNO

účast: 11 občanů z Opočna

OZ schvaluje:

1. Nové vyhlášky obce v plném znění - vyvěšeny na úřední desce a umístěny na internetových stránkách (místní poplatky, odpady, pohyb psů na veřejném prostranství ...)

2. Závěrečný účet obce za rok 2007

3. Projednání zkácení stromů u kapličky v Opočně na písemné vyjádření krajského úřadu odbor Životní prostředí Pardubice

OZ ukládá:

1. Při konání oslav dne 28.6. v Opočně uzavření komunikace Ostrov - Opočno

OZ bere na vědomí:

1. Zprávu na úseku odkanalizování obcí Trusnov, Opočno

2. Termín vybírání místních poplatků - 15.3. 2008

3. Zprávu o zřízení rezervace - Lodrant - žádost bude postoupena vyšším orgánům.

Usnesení z obecního zastupitelstva ze dne 13. 12. 2007

účast: 21 občanů

OZ schvaluje:

1. Plnění rozpočtu za 3.Q/07

2. Rozpočet na rok 2008 a předpoklad rozpočtu na rok 2012

3. Prodej obecních pozemků v Trusnově p. Čejkové 148/1 a 148/15 , p. Jílkovi 36/6 a p. Levinské Opočno č.p. 363

4. Podpis smlouvy na vybudování cyklostezky Holicka - podíl na financování

5. Rozpočet dobrovolného svazku Holicka na rok 2008

6. Stanovení poplatku za odpady za rok 2008 na 280,- Kč na trvale žijícího obyvatele.

OZ ukládá:

1. Provést inventarizaci majetku k 31.12.2007 - úkol pro jmenovanou inv. komisi

OZ bere na vědomí:

1. Zprávu o předběžném auditu hospodaření OÚ za rok 2007

2. Odkup části budovy KD částečně na úvěr od ČS

3. Zprávu o situaci na úseku odkanalizování obce

4. Zprávu o zpřístupnění webových stránek obce zdravotně postiženým

5. Zprávu o projevení nesouhlasu se zřízením rezervace v okolí Lodrantu

6. Zprávu o vodovodu Chroustovice

7. Zvolení ing. Jindřicha Hemera do MAS Holicko

8. Zprávu z kontroly OÚ ze strany HZS Holice

9. Koupi pozemku pod budovou obecního úřadu

10. Zprávu o kulturních a společenských akcích v Trusnově

11. Sponzorský dar SOKOL JAROSLAV

12. Zprávu o aktualizaci obecních vyhlášek

***************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTKY Z VEŘEJNÉ SCHŮZE ZE DNE 25.4.2007

-------------------------------------------------------------

 

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Trusnov, včetně místních částí Franclina, Žika a Opočno

20.09.1997

vyhláška - místní poplatky 42008.doc  
Požární řád obce Trusnov 02.02.1998
vyhláška - pohyb psů na veřejném prostranství 32008.doc  
vyhláška - stanovení systému shromažďování,....12008.doc  
vyhláška - o místním poplatku za provoz shrom....22008.doc  

 

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

 

 

Výběrová řízení

 

 • nejsou vloženy žádné dokumenty